REGISTRACE

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Tesco Stores ČR a.s., IČ: 45308314, sídlem Vršovická 1527/68B, Praha 10, 100 00 (příp. jeho zaměstnanci) (dále jako „správce“) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů., tj. zejména práva přístupu k údajům, práva je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla správce. Odvoláním souhlasu zaniká účast účastníka v projektu.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje mohou být ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů zpřístupněny nebo poskytnuty společnostem patřícím do skupiny Tesco, čímž dochází k jejich přeshraničnímu přenosu.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely prověření a zhodnocení účastníků projektů, informování účastníků o průběhu probíhajícího projektu a o budoucích projektech správce a dále za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Účastníci registrací a vstupem do projektu dále potvrzují, že udělují společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČ: 45308314, sídlem Vršovická 1527/68B, Praha 10, 100 00 (dále jako „společnost Tesco“) výslovný souhlas s pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jejich osoby (tj. veškerých projevů osobní povahy) v souladu s příslušnými právními předpisy v průběhu celé doby konání projektu a že tyto záznamy mohou být dále zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách společnosti Tesco a případně použity pro marketingové účely společnosti Tesco a s ní spolupracujících osob.
Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS